Roy Lichtenstein Brushstroke
Brushstroke, Roy Lichtenstein. 1965.

roy_lichtensteing_brushstroke